Kaya Çardak


STOK AFFI

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNA, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARLA İLGİLİ İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ (7326 Sayılı Kanun Madde:6)


7326 Sayılı Kanunun Madde:6’ya göre; Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını rayiç bedel ile 31.08.2021 tarihine kadar bir envanter listesi ile kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirmek suretiyle resmi defterlerine kayıt edebileceklerdir.

İşletmeler, bildirime dahil ettikleri kıymetler için amortisman ayıramayacaklar. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine aldıkları emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılıklar sermayenin bir unsuru kabul edilir ve ortaklara dağıtılması halinde vergilendirme söz konusu olmaz.  İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ise emtia için defterlerinin gider bölümüne satın alınan mal olarak kaydederler.

7326 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile stok affından yararlanan mükellefler beyan ettikleri makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu KDV oranının yarısı esas alınarak KDV hesaplanır. Hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Emtia üzerinden ödenen KDV, genel esaslara göre indirilir. Ancak, makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV indirilemez.

Örnek: ABC LİMİTED ŞİRKETİ, deposunda bulunduğu halde resmi kayıtlarında olmadığını tespit ettiği abc emtiası için envanter listesi hazırlamış ve %18 KDV’ye tabi olan bu emtianın toplam değerini 1.000.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu emtia bedelini de beyanname verme tarihinin son günü olan 31.08.2021 tarihinde de beyan etmiştir. (Bu tarihten önce de herhangi bir tarihte de beyanname verilebilir.  Son günü beklemeye gerek yoktur.) 

153 Ticari Mallar

153.001 abc ……………..: 1.000.000,00

191 İndirilecek KDV

191.99 7326 Sayılı Kanun        90.000,00

                   525 Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık

                   525.01 7326 Sayılı Kanun Madde:6 ………… 1.000.000,00

                   360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

                   360.01 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV…...      90.000,00

7326 Sayılı Kanunun 6.ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle BA formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi Ba formunun “Soyadı/adı Ünvanı” bölümüne MUHTELİF SATICILAR yazılmalıdır. Vergi Kimlik Numarası kısmına ise 333 333 333 yazılarak Ba bildirimine dahil edilmelidir.

Yukarıda örnekte 525-Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabındaki karşılık, ortaklara dağıtılabilir. Ortaklardan alacaklardan mahsup yapılabilir. Şirket tasfiyeye gitmesi halinde de sermayenin bir unsuru kabul edilir. Tüm bu işlemler için ayrıca herhangi bir vergi hesaplanmaz.

       Kaya ÇARDAK

Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar
  • Pazartesi 25.2 ° / 18.6 ° Dağınık bulutlar