Kaya Çardak


ÖZEL ESASLARDAN ÇIKMAK İÇİN FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Özel Esaslar nedir? Önce bunun tanımını yaparak makalemize devam etmek istiyorum. Özel esaslar; katma değer vergisi iadelerinde, belirlenen usul ve esasların dışına çıkılarak bir takım esaslar doğrultusunda iade işlemlerinin yerine getirilmesidir.


Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

Bilindiği üzere, Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis edenler, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler, haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler, haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler özel esaslara alınmaktadır.

Özel Esaslara alınan mükelleflerden mal ve hizmet alanlar, düzenlenen fatura ve belgeleri kullandıkları için KDV mevzuatımızdaki hükümler gereği mağdur olmaktadır.

20.08.2021 Tarih ve 31574 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak özel esaslardan çıkmak için çok önemli bir fırsat sağlanmıştır.

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar mükellefler, matrah artırımında bulunabilmektedirler.

Buna göre, Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında Tebliğ kapsamında; Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme, olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükellefler aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde özel esaslardan çıkarılacaklardır.

1) Mükelleflerin özel esaslardan çıkarılmaları için 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için KDV matrah artırımında bulunmaları gerekmektedir.

2) Mükelleflerin özel esaslardan çıkarılma tarihi, artırım tutarlarının tamamının ödendiği tarihtir.

3) Mükelleflerin taksitlerin ödenmesini beklemeden de özel esaslar çıkmaları mümkündür. Bunun için taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların

tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden

teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.

4) 7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için matrah artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması

koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

5) KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara

alınmayacaklardır.  

Unutmayın! Özel Esaslardan çıkmak için 31.08.2021 tarihine kadar 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için KDV Matrah artırımında bulunun. Devletimizin uzattığı eli tutun…

  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar
  • Pazartesi 25.2 ° / 18.6 ° Dağınık bulutlar