Kaya Çardak


KANUN YOLUNDAN VAZGEÇ, VERGİ ve CEZALARINI İNDİRİMLİ ÖDE!

20.02.2020 Tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde söz konusu 379.uncu maddeye ilişkin açıklamalar yapılmış ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.


20.02.2020 Tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde söz konusu 379.uncu maddeye ilişkin açıklamalar yapılmış ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Bu tebliğe göre; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar kanun yolundan vazgeçme kapsamındadır.
 
Bir vergi ya da cezanın kanun yolundan vazgeçme kapsamında olabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şarlar; Vergi/Ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması. Kararın Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilmemiş olması, gerekmektedir.
 
Söz konusu tebliğ kapsamında kanun yolundan vazgeçme hakkından yararlanabilmek için;
Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi,
Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi gösteren belge ile birlikte verilen karar örneğinin verilen dilekçeye eklenmesi,
Verilen dilekçede dava konusu vergi ve vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi gerekmektedir.   
 
Kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda, konusu sadece vergi olan davalarda verginin kaldırılması durumunda verginin %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı silinecektir. Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi halinde vergi ziyaı cezasının %25’i silinecektir. 213 Sayılı kanunun 359.uncu maddesinde yazılı suçlar nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda bu cezaların %75’i silinecektir. Bu cezaların tasdik edilmesi halinde ise %25’i silinecektir.
 
Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu bir aylık süre içinde ödenememesi halinde kanun yolundan vazgeçilmiş anlamına gelmez. Vadesinde ödenmemesi halinde gecikme faizi ve 6183 Sayılı kanun hükümleri uygulanır.
 
Kanun yolundan vazgeçme hakkının kullanılmasıyla birlikte tahakkuk eden vergi ve cezaları bir ay içinde ödenmesi halinde ayrıca %20 oranında indirim uygulanır.
 
Ayrıca, kanun yolundan vazgeçilmesi halinde davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri vs. giderler talep edilmeyecektir.
 
Devletimiz vatandaşı ile uzun yıllar davalık olmak istemiyor. Devletin uzattığı eli tut. Sen de mutlu ol, devlette mutlu olsun…
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Pazartesi 21 ° / 16 ° Bulutlu
  • Salı 22 ° / 15 ° Güneşli
  • Çarşamba 23 ° / 15 ° Parçalı bulutlu