Kaya Çardak


AKARYAKIT İSTASYONLARINASIKI TAKİP! FATURALARINI GÜNLÜK KESECEKLER, VERGİ DAİRESİNE TEMİNAT VERECEKLER…

2 Ağustos 2021 Tarih ve 31586 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek için bir takım önlemler alındı.


531 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile aşağıdaki durumların varlığı halinde düzenlenmesi gereken faturada geriye dönük yedi günlük süre kalkıyor. Akaryakıtın teslimi anında fatura düzenleme mecburiyeti getiriliyor.

Bu duruma göre;

a-) 5015 Sayılı Kanun ve 5307 Sayılı Kanun Kapsamında lisansa tabi faaliyette bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG tesliminde anlık fatura düzenlenecek.

b-)Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde(yürüttükleri faaliyetlerinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimlerinde anlık fatura düzenlenmesi gerekiyor.

Fatura düzenlenip akaryakıtın sevk edilmesinden sonra alıcının malı kabul etmemesi veya kısmen kabul etmesi halinde alıcı satıcıya iade faturası düzenleyecektir. Alıcının vergi mükellefi olmaması halinde ise satıcı gider pusulası düzenleyerek iade işlemini gerçekleştirecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (531 Sıra Nolu Tebliğ) ile, teminat uygulaması da geliyor. 5015 Sayılı kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı kanunun 257.nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır. Yeni başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesi gerektiren lisansa sahip olanlar dahil) sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın; Dağıtıcı lisansına sahip olanların 213 sayılı kanunun mükerrer 257.nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutarın iki katı kadar (2021 Yılı için 20 Milyon Türk Lirası), dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanların (i) alt bendinde belirtilen tutarın yirmide biri kadar (2021 Yılı için 1 Milyon Türk Lirası) Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı kanunun mükerrer 257.nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan fazla olmamak üzere bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında teminat verecektir. Verilecek teminat 2021 Yılı için 100 Milyon Türk Lirasından fazla olamaz.

Faaliyetine öteden beri devam edenler ve uyumlu mükelleflerden vergi indirimi uygulamasından hak kazanan mükellefler vermesi gereken teminatları beşte bir oranında verirler. Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, büyükşehir belediyeleri ile sermayesinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar teminat vermekle yükümlü değildirler.

  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar
  • Pazartesi 25.2 ° / 18.6 ° Dağınık bulutlar