CKD: “Israrlı takip” şiddettir, TCK’da suç olarak kabul edilmelidir!

​​​​​​​Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan, ''ısrarlı takip'' fiiillerine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan görüşmeleri olumlu karşıladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan, ısrarlı takip fiillerinin Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak yer almasına yönelik düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan görüşmeleri olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele programındaki önerilerinden birinin “ısrarlı takip” fiilinin Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak yer alması olduğunu belirten Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan, ‘‘Israrlı takip kavramı, istenmediği halde mağdura veya yakınına, fail tarafından ısrarlı biçimde ve araç, iletişim vasıtası, söz, hareket veya hukuka aykırı herhangi bir davranışla gerçekleştirilen, hukuken korunan bir hakkın güvenliğine kasıt içeren, korkuya neden olan, rahatsız edici veya tehditkâr fiiller olarak tanımlanabilir.’’ ifadelerini kullandı.

Zamana ve ihtiyaçlara uyum sağlamak zorunda olan hukukun şiddetin her türüne sıfır tolerans amaçlı yeni düzenlemeler yaparak şiddet vakalarındaki artışı durdurmak ve ihlallerin önüne geçmek durumunda olduğunu kaydeden CKD Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan, ‘‘Kanun koyucular tarafından bu bilinçle yeni düzenlemeler yapılmalıdır ve yapılır. Israrlı takip, şiddetin yaygın ve farklı bir boyutu olarak bugün yaşadığımız bir gerçekliktir. Dolayısıyla mağduriyetlerin giderilebilmesi ve yeni mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için konuya ilişkin ceza kanunumuzda düzenleme yapılması gereği ortadadır.’’ dedi.

‘‘Israrlı takip Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak kabul edilmiş değildir.’’ diyen Av. Nuriye Kadan şöyle devam etti:

‘‘Kişinin huzur ve sükûnunu bozma suçunun oluşumunu sağlayan diğer unsurların varlığı halinde ısrarlı takip (stalking) fiilleri, TCK 123. Madde kapsamında, hukuka aykırı başka bir davranış içinde ele alınarak cezalandırılabilmektedir.

“Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma” başlığını taşıyan TCK 123. Madde’de şöyle denir:

“(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Israrlı takip kavramı Türk Hukukuna ilk kez ve açıkça, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun ilk maddesinin birinci fıkrasında girmiştir. Söz konusu maddede şöyle denir:

“(1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Bu düzenleme uyarınca ısrarlı takibe maruz kalan mağdur, kadın olsun, erkek olsun, faille arasında aile bağı bulunsun veya bulunmasın, kanunun öngördüğü önleyici/koruyucu tedbirleri (koruma altına alma, barınma yeri sağlama, mağdurun bulunduğu konut, okul, işyerine yaklaşmama, vb.) talep etme ve bunlardan yararlanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda kanun gereğince mülki amir tarafından koruyucu tedbirlere (Kanun’un 3. Maddesi) hükmedilebileceği gibi, hâkim tarafından koruyucu ve önleyici tedbirlere (Kanun’un 4 ve 5. Maddeleri) de hükmedilebilir.’’

‘‘ZORLAMA HAPİS HÜKME BAĞLANMIŞTIR’’

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda görüldüğü üzere ısrarlı takip fiiline maruz kalmış mağdurlar bakımından, diğer fiiller için öngörülen koruma ve önleme tedbirlerinin uygulanacağı ifade edilmiş ve verilen tedbir kararlarına aykırı davrananlar hakkında uygulanacak zorlama hapsi hükme bağlanmıştır.

Günümüzde yaşanan gelişmeler bu fiillerin ayrıca ve detaylı biçimde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ısrarlı takip fiilleri üzerinde hassasiyetle durulması ve fiilin bağımsız bir suç olarak düzenlenmesi, suç ve ceza politikası ve suçla mücadele bakımından ve bugünlerde yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde gerekli ve önemlidir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda fiziksel, psikolojik şiddet ve cinsel şiddete yönelik düzenlemeler yer almakta ve failler işledikleri fiillerin sonucunda yaptırıma maruz kalmaktadırlar. Ancak toplumsal yaşamda zamanla şiddetin türünde değişiklikler olmakta, bunlar farklı biçimleri ile yaşamımızı güçleştirmekte ve haklarımızı ihlal etmektedir.

‘‘ADALET BAKANLIĞI’NIN ATTIĞI ADIMI OLUMLU KARŞILIYORUZ’’

CKD) Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan, CKD’nin de önerdiği şekilde, ısrarlı takip fiillerinin Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak yer almasına yönelik düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan görüşmeleri olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Göksenin Aktaş / İstanbul Gündemi